KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz. U. UE. L. z 2016 roku Nr 119, str. 1 z późn. zm.] informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  1. Lidia Wilk, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą LIDIA WILK PARTNER USŁUGI FINANSOWE I UBEZPIECZENIOWE, w Chojnicach, ul. Dworcowa 18, 89-600 Chojnice, NIP 5550004081, REGON 091182154 i
  2. PARTNER Wilk sp. z o.o., z siedzibą w Chojnicach, ul. Dworcowa 18/2, NIP 555 210 86 37 REGON 360604176 i
  3. Mateusz Wilk, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FIDES Broker Mateusz Wilk, w Chojnicach, ul, Dworcowa 18, NIP 555 192 32 46 REGON 222164994.
 2. Osobą odpowiedzialną za ochronę danych w przedsiębiorstwach LIDIA WILK PARTNER USŁUGI FINANSOWE I UBEZPIECZENIOWE w Chojnicach oraz PARTNER Wilk sp. z o.o., z siedzibą w Chojnicach jest Lidia Wilk;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach wskazanych niżej, zawsze zgodnie z prawem, w szczególności:
  1. w celu dokonania wyceny usługi oraz wykonania usługi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  2. w celu rozpatrzenia reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  3. w celu kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  4. w celu wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  5. w celu przechowywania zapytań na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  6. w celu tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  7. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  8. w celu archiwalnym i dowodowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  9. w celu wykorzystywania cookies na stronie internetowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  10. w celu administrowania stroną internetową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  11. w celu zamieszczenia przez Państwa komentarza na stronie internetowej lub w portalu społecznościowym pod opublikowanym artykułem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  12. w celu zamieszczenia przez Państwa opinii o usługach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty wspierające Administratora w świadczeniu usług, tj. ewentualni podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi doradcze, prawne, księgowo - podatkowe. Administrator może przekazać Państwa dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami;
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Pani/Pana dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone. Poszczególne okresy przetwarzania w zależności od celu wskazano w Polityce prywatności.
 7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO ul, Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.;
 9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.